BIORESONANTS OÜ
1. Meie kontaktandmed ja isikuandmete töötleja kontakt
BIORESONANTS OÜ, reg. nr: 14516813; bioresonants@gmail.com; Väike- Ameerika 1-16, 101129, Tallinn. Meie andmekaitse spetsialistiga saate ühendust meie ametlike kontaktandmete kaudu.

2. Milles meie privaatsustingimused seisnevad
Alljärgnevalt seletame lahti:
– mida me kogume,
– mis eesmärgil me kogume,
– millistel juhtudel ja kellele me neid andmeid edastame,
– kuidas ja kui kaua me andmeid hoiame,
– millised on teie õigused teid puudutavates küsimustes,
– kuidas te saate teavet oma andmete töötlemise kohta,
– kuidas me kasutame veebitehnoloogiaid.

3. Kelle isikuandmeid me töötleme ja miks
Töötleme nende inimeste isikuandmeid, kes on huvitatud meie korraldatavatest sündmustest ja pakutavatest teenustest ja kes on andnud nõusoleku sellega seoses kontakteeruda.

4. Mis on isikuandmed ja milliseid isikuandmeid me töötleme?
Isikuandmed (edaspidi ka andmed) on Teie kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed.
4.1. Põhiandmed:
Põhiandmete hulka kuulub teie e-posti aadress, teie nimi, telefon ja sünniaeg. Juhul kui avaldame oma veebilehel või meiega seotud avalikes kanalites meie klientidelt tulnud tagasisidet, siis kooskõlastame selle alati enne kõikide osapooltega.
Andmete kogumise allikad:
Saame andmed teilt endalt ja läbi teie poolt antud nõusoleku.
4.2. Sõnumi sisu
Sõnumi sisu on igasugune kahe isiku vahel elektroonilise side teenust kasutades toimunud suhtlus, näiteks telefonikõnede ja e-kirjade sisu. Oluline on teada, et me hoiame seda saladuses kolmandate asjasse mittepuutuvate isikute eest.
Andmete kogumise allikad:
Saame andmed juhul, kui need meile oma pöördumisega annate.

5. Kuidas me teie isikuandmeid kogume?
Andmeid kogume ankeedi vormis selle täitmise kaudu teie poolt enne teenuse tarbimist.

6. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?
Me säilitame sinu isikuandmeid perioodil, mis seadusega meile pandud kohustus seda ette näeb.

7. Kellele me teie isikuandmeid edastame
Teie isikuandmed jäävad BIORESONANTS OÜ-ga seotud inimeste ja veebiteenuste ringi.

8. Millised on sinu õigused isikuandmetega seoses?
8.1. Õigus tutvuda oma andmetega:
Sul on õigus igal ajal tutvuda enda isikuandmetega, mis meie kasutuses on. Samuti on sul õigus saada teavet selle kohta, millised on andmete töötlemise eesmärgid ja säilitustähtajad. Meil on õigus sellistele päringutele vastata 30 päeva jooksul.
8.2. Õigus isikuandmeid parandada:
Kui olete oma andmetega tutvudes avastanud ebaõigeid andmeid või on teie isikuandmed muutunud, saab neid alati muuta meie poole pöördudes.
8.3. Õigus olla unustatud:
Teatud juhtudel on teil õigus lasta oma isikuandmed kustutada. Seda eelkõige nõusoleku ja õigustatud huvi alusel toimuva andmetöötluse osas.
8.4. Õigus esitada vastuväiteid:
Sul on õigus esitada igal ajal vastuväiteid sind puudutava isikuandmete töötlemise toimingu suhtes, mida teeme õigustatud huvi alusel. Vastuväite esitamisel kaalume õiguslikke huvisid ning lõpetame võimalusel kõnealuse andmetöötluse.
8.5. Õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist ajaks, millal me menetleme teie taotlust.
8.6. Õigus võtta oma nõusolek osaliselt või täielikult tagasi.
8.7. Õigus saada enda andmeid masinloetavas vormis.
8.8 Õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole

9. Kuidas me tagame andmete turvalisuse
Teie andmeid hoitakse andmebaasi failis, mis on krüpteeritud eraldi parooliga, mida teab BIORESONANTS OÜ töötaja. Meie töötajad on teadlikud oma vastutusest. Kontrollime regulaarselt oma tehniliste vahendite ajakohasust. Teie täidetud ankeet säilitatakse kaustas ja säilitatakse ka skanneeritult failis, mis on krüpteeritud parooliga. Andmebaasi failid asuvad pilveteenuses.

10. Privaatsusteate muutmine
Aeg-ajalt vaatame me oma privaatsusteate üle ning teeme sellesse vajalikke täiendusi. Teavitame Teid privaatsusteate muutmisest e-posti teel enne muudatuste kehtima hakkamist.